Przyjmowanie i załatwianie spraw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r. ze zmianami) i Statut Szkoły.

Sposób załatwiania spraw w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu:

 • Miejsce przyjmowania interesantów:
  • sekretariat,
  • gabinet dyrektora szkoły,
  • gabinet wicedyrektora szkoły,
  • gabinet pedagoga szkolnego.
 • Godziny przyjmowania interesantów:
  • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00.
 • Pedagog szkolny:
  • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 13.00.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

 • Interesantów przyjmuje: dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, pedagog szkolny oraz pracownicy administracji.
 • Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
 • Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
 • Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 • Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
 • Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

Obowiązek szkolny:

 • zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły,
 • ewidencja uczniów,
 • arkusze ocen i dzienniki.

Sprawy administracyjne:

 • zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów.

Postępowanie w sprawach nieletnich:

 • wnioski do Sądu Rodzinnego,
 • skierowania do Poradni.

Sprawy kadrowe:

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Sprawozdawczość:

 • raporty,
 • sprawozdania.

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników,
 • arkusze ocen,
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • protokoły Rady Rodziców,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSI
Data utworzenia:2019-04-02
Data publikacji:2019-04-02
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Piś
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Piś
Liczba odwiedzin:5618

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-04-02 17:16:11Łukasz PiśBudowa struktury stronyPrzyjmowanie i załatwianie spraw